พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๘-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา

  • ผู้เขียน : Arvilla Cremin
  • เผยแพร่ : 25/07/2022
  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๘-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา