จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี

จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด
ผู้เขียน/ผู้แต่ง :
พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต
ประเภท :
งานวิจัย
เอกสาร :